XX Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów

(dawny Zjazd Katedr Ekonomii)

Idea

Do głównych celów Zjazdu należą:

 • Integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią, finansami, zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach
 • Prezentacja wyników badań naukowych i dyskusja nad nimi
 • Wymiana informacji na temat prądów badawczych i działalności katedr funkcjonujących w ramach obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie
 • Dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami mikro- i makro-ekonomicznymi w Polsce i na świecie oraz ich implikacjami politycznymi
 • Dyskusja dotycząca nauczania przedmiotów z obszarów ekonomia, finanse i zarządzanie

Podstawowa tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 • Badania interdyscyplinarne
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Ekonomia instytucjonalna
 • Funkcjonowanie sektora MSP
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
 • Kapitał ludzki w gospodarce
 • Problemy globalizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Rola państwa w gospodarce
 • Wzrost zrównoważony
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw i konsumentów
 • Rynek pracy
 • Migracje
 • Gospodarka żywnościowa
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Metodologia badań
 • Innowacyjność i innowacje

Rada Programowa

prof. dr hab. Danuta Kopycińska Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Marian Gorynia
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bednarski
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jurii Bilan
Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Ryszard Barczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. prof. UG Anna Blajer-Gołebiewska
Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UE Bożena Borkowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UG Leszek Czerwonka
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Piotr Dominiak Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UG Teresa Kamińska Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UMCS Tomasz Kijek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Ewa Lechman
Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UE Izabela Ostoj Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Pacho Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Jacek Prokop Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Mariusz Próchniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. SGH Michał Ramsza Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Ratajczak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. UEK Ewa Ślęzak-Belowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Swadźba Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogumiła Szopa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. UE Grażyna Węgrzyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab.  Ewa Okoń-Horodyńska
Komitet Naukoznawstwa PAN, Uniwersytet Jagieloński

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. prof. PO Mariusz Zieliński Politechnika Opolska

Harmonogram

Do 01.04.2024 r.

zgłoszenie udziału

Do 21.04.2024 r.

uiszczenie opłaty

02–05.06.2024 r.

konferencja

Opłata konferencyjna

1900 zł

kwota obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące  

1600 zł

kwota obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące.
opłatę za publikację w j. angielskim uczestnik samodzielnie dokonuje w wydawnictwie (dotyczy: International Journal of Management and Economics), zgodnie z zasadami wskazanymi przez czasopismo.

Wpłaty winny być dokonywane na konto Uniwersytetu Szczecińskiego:

Uniwersytet Szczeciński

Al. Jana Pawła II 22a

70 – 453 Szczecin

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

W tytule zapłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz numer subkonta: „0185”

 

Regulamin

  • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej zjazdekonomistów.usz.edu.pl
  • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości:
  1900 zł: kwota obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 1 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące
  lub
  1600 zł: kwota obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, zakwaterowanie (3 noclegi) w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie, przerwy kawowe oraz imprezy towarzyszące
  • Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 21.04.2024 skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
  • Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc w hotelu (poza terminem Zjazdu) powinny dokonywać jej samodzielnie;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu i terminów w  harmonogramie Ogólnopolskiego Zjazdu Ekonomistów.

  Miejsce konferencji

  Międzyzdroje (informacja na temat dokładnego miejsca, w którym odbędzie się Konferencja zostanie udostępniona po rozstrzygnięciu procedury przetargowej). 

   

   

  Publikacje

    International Journal of Management and Economics (100 pkt. wg. listy MEiN baza SCOPUS, Web of Science – Emerging Sources Citation Index)
    https://sciendo.com/journal/IJME – szablon według wymagań czasopisma.  Artykuły prosimy przesłać na adres e – mailowy konferencji. Wybranych zostanie przez Radę Naukową Konferencji  5 najlepszych artykułów, które zostaną zwolnione z tzw. submission fee i  skierowane do recenzji.  Po uzyskaniu pozytywnych recenzji obowiązuje tylko opłata publikacyjna tzw. publication fee ( szczegóły na stronie czasopisma)
    Folia Oeconomica Stetinensia  (70 pkt. wg. listy MEiN, baza SCOPUS) https://sciendo.com/journal/FOLI?tab=editorial-board  – szablon według wymagań czasopisma
    Ekonomia Międzynarodowa (70 pkt. wg. listy MEiN)
    https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/em/about – szablon według wymagań czasopisma
    • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomi (70 pkt. wg. listy MEiN) https://journals.umcs.pl/h– szablon według wymagań czasopisma
    Monografia w wydawnictwie znajdującym się w ministerialnym wykazie wydawnictw (20 pkt  wg. listy MEiN za rozdział w monografii)
    Struktura rozdziału:
    o     Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
    o     Format strony A4:
    o     Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
    o     Interlinia w tekście głównym – 1,5,
    o     Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
    o     Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
    o     Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman – czcionka 10 pkt. (zob. wskazówki szczegółowe),
    o     Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.

    Program

    02.06.2024

    od godz. 15:00 przyjazd i zakwaterowania uczestników

     

    03.06.2024

    7:00 – 9:00 śniadanie

    9:00 – 9:30 oficjalne rozpoczęcie Konferencji

    9:30 – 11:30 sesja plenarna

    11:30 – 12:00 przerwa kawowa

    12:00 – 14:00 sesja plenarna

    14:00 – 15:30 obiad

    16:00 – 17:30 sesje panelowe

    20:00 uroczysta kolacja

    04.06.2024

    7:00 – 9:30 śniadanie

    10:30 – 11:30 sesja panelowa

    11:30 – 12:00 przerwa kawowa

    12:00 – 13:30 sesja panelowa

    14:00 – 15:00 obiad

    18:00 grill

    05.06.2024

    7:00 – 9:30 śniadanie

    10:30 – 11:30 sesja panelowa

    11:30 – 12:00 przerwa kawowa

    12:00 – 13:30 sesja panelowa

    13:30 – 14:00 podsumowanie konferencji

    14:00 – 15:00 obiad

    Komitet organizacyjny

    dr hab. prof. US Jarosław Korpysa
    dr hab. prof. US Jarosław Korpysa

    przewodniczący komitetu

    dr Agnieszka Łopatka
    dr Agnieszka Łopatka

    z-ca przewodniczącego

    dr hab. prof. US Rafał Nagaj
    dr hab. prof. US Rafał Nagaj

    członek Komitetu

    Patronaty

    W przygotwaniu